jar 10

jar 10

250.00
chawan tea bowl 17

chawan tea bowl 17

50.00
bowl 42

bowl 42

75.00
bowl 19

bowl 19

50.00
bowl 27

bowl 27

50.00
mug 41
sold out

mug 41

50.00
bowl 93

bowl 93

50.00
bowl 21
sold out

bowl 21

225.00
small dish 78

small dish 78

40.00
mug 54 IMG_2557.jpg
sold out

mug 54

50.00
 tea bowl 70

tea bowl 70

50.00
bowl 25

bowl 25

75.00
IMG_2564.jpg

bowl 11

75.00
bowl 65

bowl 65

75.00
bowl 37
sold out

bowl 37

40.00
tea bowl 04

tea bowl 04

50.00
tea bowl 91

tea bowl 91

50.00
bowl 26

bowl 26

75.00
mug 40
sold out

mug 40

50.00
mug 80

mug 80

50.00
mug 11
sold out

mug 11

50.00
tea bowl 39

tea bowl 39

50.00
large bowl 08

large bowl 08

450.00
mug 14
sold out

mug 14

50.00
mug 51
sold out

mug 51

50.00
IMG_2584.jpg
sold out

mug 15

50.00
tea kettle 01

tea kettle 01

150.00
vase 17
sold out

vase 17

200.00
vase 86
sold out

vase 86

190.00
mug 50
sold out

mug 50

50.00
mug 62
sold out

mug 62

50.00
mug 49
sold out

mug 49

50.00
mug 16
sold out

mug 16

50.00
spouted mug 05
sold out

spouted mug 05

50.00
mug 29

mug 29

50.00
mug 20
sold out

mug 20

50.00
tea cup 80

tea cup 80

50.00
tea bowl 32

tea bowl 32

50.00
mug 09
sold out

mug 09

50.00
mug 77
sold out

mug 77

50.00
mug 21
sold out

mug 21

50.00
mug 30
sold out

mug 30

50.00
vase 91

vase 91

110.00
vase 42

vase 42

475.00
vase 68

vase 68

475.00
vase 33

vase 33

900.00
pitcher 05
sold out

pitcher 05

150.00
tea bowl 20
sold out

tea bowl 20

225.00
tea bowl 02
sold out

tea bowl 02

225.00
bowl 56

bowl 56

225.00
tea bowl 75
sold out

tea bowl 75

50.00
tea bowl 04
sold out

tea bowl 04

50.00
bowl 94

bowl 94

75.00
vase 86

vase 86

775.00
bowl 69

bowl 69

75.00
large jug 23

large jug 23

425.00
small pitcher 97
sold out

small pitcher 97

125.00
small pitcher 81
sold out

small pitcher 81

125.00
jar 04

jar 04

75.00
small bowl 90
sold out

small bowl 90

40.00
small bowl 99
sold out

small bowl 99

40.00
small bowl 02
sold out

small bowl 02

40.00
bowl 76

bowl 76

75.00
small bowl 71
sold out

small bowl 71

40.00
large vase 59

large vase 59

650.00
vase 61

vase 61

700.00
vase 85

vase 85

900.00
vase 07

vase 07

325.00
vase 37

vase 37

525.00